Kvalitetspolicy

 • Att leverera produkter och tjänster i rätt tid och med rätt kvalitet.
 • Att göra rätt från början och leverera i rätt tid skall gälla för allt arbete inom företaget. På så sätt garanteras våra kunder att produkter och service levereras enligt specifikationer och kontrakt.
 • Företagsledningen har det yttersta ansvaret för att kvalitetspolicyn upprätthålls och skall tillse att nödvändiga resurser finns för ständiga förbättringar och att uppsatta kvalitetsmål nås.
 • Att ge medarbetarna relevant information och utbildning så att de kan utföra sina arbetsuppgifter, för att nå målet, nöjd kund.
 • Tillse att goda relationer råder mellan företagen, de anställda och dess omgivning.

Miljöpolicy

Med ett engagerat samarbete med såväl kunder, leverantörer som personal har vi som strävan att med minsta möjliga åverkan på såväl natur som människor åstadkomma det bästa resultat som förväntas av oss.

Vi skall nå våra mål genom att:

 • Genom ständiga förbättringar minimera miljöpåverkan från vårverksamhet
  Varje betydande aspekt skall utgöra grunden för ständiga förbättringar.
 • Vi skall ställa miljökrav på våra leverantörer, då så är möjligt.
 • Vi skall se till att vårt miljöfarliga avfall deponeras eller återvinns på ett säkert sätt
 • Vi följer tillämpliga lagar och andra krav som vi berörs av och kan relateras till våra miljöaspekter.
 • Aktivt samarbeta i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter.
 • Alla medarbetare skall vara engagerade och ha tillräcklig kunskap för att
  kunna utföra sitt arbete på ett miljöriktigt sätt.
 • Inköpare ska vid val av ny leverantör informera sig om leverantörens syn på miljöarbete
  samt poängsätta leverantören i listan godkända leverantörer.

Oscar Samuelsson
VD

Certifikat

ISO EN 9001 & 14001 certifierade.

 

ISO EN 1090-1 & 3834-3