Hållbarhet

För oss  är det en självklarhet att ta ansvar för, och engagera oss i, det samhälle vi påverkar med vår verksamhet. Detta gör vi genom att balansera de tre hållbarhetsaspekterna: miljö, ekonomi och samhälle. Vi levererar mängder av lösningar som sänker energiförbrukning. Vi utvecklar produkter som kan förbättra miljön världen över. Vi arbetar aktivt med FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030 och har som ambition att integrera dessa i allt vi gör för att säkerställa en hållbar utveckling. Vi vill göra skillnad, skillnad på riktigt!

Vår miljöpolicy sätter ramarna för vårt hållbarhetsarbete och hållbarhetsaspekten finns integrerad i vår strategi och vision. Detta gör att vår strävan om att bidra till en hållbar utveckling gör att vi utvecklar oss och våra produkter och tjänster i rätt riktning och i enlighet med FN:s Globala hållbarhetsmål.

Globala hållbarhetsmål 

Vi bedriver en bred verksamhet genom våra affärsområden Mekanik och El och kan därför bidra till flera hållbarhetsaspekter. För att tydliggöra vårt arbete och lättare identifiera hur vårt hållbarhetsarbete påverkar världen har vi kopplat detta till FN:s globala mål för hållbarhet i Agenda 2030.

Dessa mål vill vi bidra till genom att erbjuda kunder hållbara lösningar som effektiviserar deras verksamheter genom exempelvis energieffektiviseringar och energikartläggningar, installationer av solceller och laddstationer samt teknik- och produkter för återanvändning och omhändertagning av biprodukter och avfall.
Detta tillsammans med automatisering, klimat, säkerhet och elinstallationer ger oss stora möjligheter att vara verksamma inom flera av hållbarhetsmålen.

Våra bolag bidrar vi till de flesta av de 17 hållbarhetsmålen. Detta tack vare vår bredd i tjänsteutbud, produkter och kompetenser.
De mål vi fokuserar på och kan påverka mest är 
7, 9, 11, 12 och 13.  

 

3. God hälsa och välbefinnande.
Genom bra företagshälsovård och löpande hälsokontroller samt stimulation till träning så får vår personal bättre hälsa.

4. God utbildning för alla.
Vi stödjer den Katrineholms Tekniska College och stärker på så sätt kompetensen på det lokala planet.
Har vi god kompetens lokalt kan vi sprida den globalt.

5. Jämnställdhet.
Oppunda en värderingsstyrd koncern som månar om alla anställdas lika rättigheter och möjligheter. Vi bidrar till FN:s mål 5 genom att alla medarbetare, oavsett kön eller etnicitet, ges lika tillgång till utvecklingsmöjligheter, bland annat genom vidareutbildning eller lärlingsprogram.

6. Rent vatten och sanitet till alla.
Vi uppnår målet genom att säkerställa att vi ej släpper ut farliga ämnen i våra processer. Genom att minska farliga ämnen i våra produkter minskar risken att de förorenar miljön.

7. Hållbar energi till alla: 
Vi har 8 st nya solcellsanläggningar i Katrineholm och Vingåker där vi producerar el till vår verksamhet samt våra hyresgäster.  Det är 783 solpaneler från Trina Solar samt växelriktare från svenska Ferroamp. Total installerad effekt 330 kWP. Vi säljer och installerar även solcellsanläggningar till våra kunder samt hjälper till med hållbara lösningar för energi. Vi köper enbart förnybar el till våra företag.

8. Anständiga arbetsvilkor och ekonomisk tillväxt. 
Vår arbetsglädje är det viktigaste vi har. Att vi är motiverade, känner oss nöjda och tillfredsställda i vårt arbete är en kritisk framgångsfaktor för oss. Vi tror att arbetsglädjen också är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv, och det vill vi bidra till.

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Vi bidrar till FN:s mål 9 genom effektivare resursanvändning och förespråkande av miljövänliga tekniker vid installationer

10. Minskad ojämlikhet.
Alla anställda skall ha samma möjligheter att utvecklas på företaget oavsett kön, ålder eller bakgrund.

11. Hållbara städer och samhällen.
Genom att använda hållbart och förnybara material vid konstruktion, tillverkning av produkter kan vi skapa ett hållbarare samhälle.

12. Hållbar konsumption
Vi strävar efter en effektiv användning av våra resurser, hänsyn till ekosystemtjänster som är nödvändiga för försörjningen samt minskad påverkan från farliga kemikalier.

13. Bekämpa klimatförändringarna
Vi strävar att minska vårat Co2 utsläpp genom minska onödiga transporter samt välja fordon med bra miljöprestanda. Vi köper enbart förnybar el till våra företag.  Vi försöker minska mängden inköpt el genom egen elproduktion genom våra 8 st solcellsanläggningar anläggningar.
Uppvärmning av våra lokaler står till största delen av fjärrvärme. 
Inom koncernen har vi 18 st rena elbilar. De flesta av våra druckar drivs på el.

14. Hav och marina resurser
Genom minskat Co2 avtryck kan vi motverka den globala uppvärmningen och bibehålla den marina kustnära biologiska mångfalden.

15. Biologisk mångfald
Genom minskat Co2 avtryck kan vi motverka den globala uppvärmningen och bibehålla den marina kustnära biologiska mångfalden.

16.  Fredliga inkluderande samhällen.
Vi stödjer fredliga inkluderande samhällen genom att samarbeta med företag och organisationer som delar våra värderingar.
Genom vårat samarbete med Tillsammans Katrineholm genomför vi trygghetsförebyggande arbete i vår kommun.  

17. Genomförande och globalt partnerskap.
Vi tror att förändring enklast uppnås om vi samarbetar. Genom partnerskap och samarbeten med andra samhällsaktörer tror vi därför att vi
på bästa sätt kan bidra till FN:s globala mål 5, 6, 7, 9 och 11.